(1)
Bardic, V. Y.; Bulavin, L. A.; Gabovych, O. M.; Gavryushenko, D. A.; Gotsul’skyi, V. Y.; Gubanov, V. O.; Dmytrenko, O. P.; Yezhov, S. M.; Jenkovszky, L. L.; Zabashta, Y. F.; Klepko, V. V.; Kulish, M. P.; Makara, V. A.; Malomuzh, M. P.; Poperenko, L. V.; Ryazanov, V. V.; Ushkats, M. V.; Chalyi, K. O.; Chalyi, O. V.; Cherevko, K. V.; Yashchuk, V. P. In Memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019). Ukr. J. Phys. 2020, 65, 93.