(1)
Tomchuk, P. M.; Brodyn, M. S.; Volkov, V. I.; Lyakhovetskii, V. R. Third-Order Optical Nonlinearity of Noble Metal Nanostructures. Ukr. J. Phys. 2019, 8, 50.