(1)
Bazaliy, Y. B.; Bakai, O. S.; Bar’yakhtar, V. G.; Loktev, V. M.; Yu, L. To the Memory of Moisei Isaakovych Kaganov. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 1154.