(1)
Azovskyi, V. A.; Yashchuk, V. M.; Bulavko, G. V.; Ishchenko, A. A. Some Problems in Designing a Luminescence Converter for Si Solar Cells. Ukr. J. Phys. 2020, 65, 476.