(1)
Bar’yakhtar, V. G.; Zagorodny, A. G.; Loktev, V. M.; Mryglod, I. M.; Shul’ga, M. F.; Yukhnovs’kyi, I. R. To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 776.