(1)
Bar’yakhtar, V.; Zagorodny, A.; Loktev, V.; Mryglod, I.; Shul’ga, M.; Yukhnovs’kyi, I. To the 110th Anniversary of Academician M.M. Bogolyubov Birthday. UJP 2019, 64, 776.