(1)
Prokopenko, O. V.; Bozhko, D. A.; Tyberkevych, V. S.; Chumak, A. V.; Vasyuchka, V. I.; Serga, A. A.; Dzyapko, O.; Verba, R. V.; Talalaevskij, A. V.; Slobodianiuk, D. V.; Kobljanskyj, Y. V.; Moiseienko, V. A.; Sholom, S. V.; Malyshev, V. Y. Recent Trends in Microwave Magnetism and Superconductivity. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 888.