(1)
Vorobel, V. Latest Results from Neutrino Oscillation Experiment Daya Bay. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 653.