(1)
Neimash, V. B.; Nikolenko, A. S.; Strelchuk, V. V.; Shepelyavyi, P. Y.; Litvinchuk, P. M.; Melnyk, V. V.; Olkhovyk, I. V. Influence of Laser Light on the Formation and Properties of Silicon Nanocrystals in a-Si/Sn Layered Structures. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 522.