(1)
Litovchenko, V. G.; Melnik, V. P.; Romanjuk, B. M. Nano-Size Phase Formation at Acoustically Stimulated Ion Beam Synthesis. Ukr. J. Phys. 2019, 60, 64.