(1)
Shul’ga, N. F.; Bakai, A. S.; Peletminskii, S. V.; Slyusarenko, Y. V.; Zheltukhin, A. A.; Uvarov, D. V. To the 90-Th Anniversary of Dmitrii Vasil’evich Volkov’s Birthday. Ukr. J. Phys. 2019, 60, 675.