(1)
Brodyn, M. S.; Zagorodny, A. G.; Naumovets, A. G.; Loktev, V. M.; Peletminskii, S. V.; Ivanov, B. O.; Gorobets, Y. I.; Lezhnenko, I. V. Viktor Grygorovych Bar’yakhtar (to the 85-Th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. 2019, 60, 823.