(1)
Chekhun, V. F.; Chalyy, K. A.; Zabashta, Y. F.; Vergun, L. Y.; Batsak, B. V. Medical Physics: Molecular Aspects. Ukr. J. Phys. 2019, 60, 892.