(1)
Gozhenko, V. V. On Pendry’s Effective Electron Mass. Ukr. J. Phys. 2019, 60, 1013.