(1)
Bolesta, I. M.; Rovetskii, I. N.; Yaremko, Z. M.; Karbovnyk, I. D.; Velgosh, S. R.; Partyka, M. V.; Gloskovskaya, N. V.; Lesivtsiv, V. M. On the Mechanism of Nanostructure Growth on the Surface of CdI2 Crystals. Ukr. J. Phys. 2019, 60, 1143.