(1)
Belyaev, O. Y.; Valakh, M. Y.; Venger, Y. F.; Klad’ko, V. P.; Kochelap, V. O.; Litovchenko, V. G.; Lysenko, V. S.; Syzov, F. F.; Babych, V. M.; Dmytruk, M. L.; Kolomoets, V. V.; Konakova, R. V.; Korbutyak, D. V.; Melnyk, V. P.; Prokopenko, I. V.; Romanyuk, B. M.; Tomashyk, V. M.; Vorobkalo, F. M. Petro Ivanovych Baransky (to the 90-Th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. 2019, 60, 1268.