(1)
Brodyn, M. S.; Soskin, M. S.; Klimusheva, G. V. To the 110-Th Anniversary of Antonina Fedorivna Prikhot’ko’s Birthday (1906–1995). Ukr. J. Phys. 2019, 61, 463.