(1)
Kudrya, V. Y.; Yashchuk, V. M.; Dubey, I. Y.; Kovalyuk, K. I.; Batsmanova, O. I.; Mel’nik, V. I.; Klishevich, G. V.; Naumenko, A. P.; Kudrya, Y. M. The Spectral Properties of the Telomere Fragments. Ukr. J. Phys. 2019, 61, 516.