(1)
Chornyi, V. S.; Skripka, S. L.; Lenyk, B. Y.; Basiuk, I. V.; Nechyporuk, O. Y. Hybrid Resonance in the Split-Ring Resonator/Ferrite Structure in the C-Band. Ukr. J. Phys. 2019, 61, 727.