(1)
Skibenko, A. I.; Pinos, I. B.; Kovtun, Y. V.; Skibenko, E. I.; Syus’ko, E. V. Application of Microwave Ray Refraction in Inhomogeneous Plasma Interferometry. Ukr. J. Phys. 2019, 61, 715.