(1)
Berezina, G. P.; Galaydych, K. V.; Kniaziev, R. R.; Linnik, A. F.; Markov, P. I.; Omelaenko, O. L.; Onishchenko, I. N.; Pristupa, V. I.; Sotnikov, G. V.; Tolstoluzhsky, A. P.; Us, V. S. Multibunch Regime of Wakefield Excitation in a Plasma-Dielectric Structure. Ukr. J. Phys. 2019, 61, 690.