(1)
Solomenko, O. V.; Prysiazhna, O. V.; Chernyak, V. Y.; Lendiel, V. V.; Hamazin, D. K.; Martysh, E. V.; Kalustova, D. O.; Prysiazhnevych, I. V. Investigation of a Microdischarge System With the Vortex Gas Flow. Ukr. J. Phys. 2019, 61, 960.