(1)
Bolesta, I. M.; Vakiv, M. M.; Haiduchok, V. G.; Kolych, I. I.; Kushnir, A. A.; Rovetskyy, I. M.; Furgala, Y. M. Plasmon Absorption by Silver Nanoparticles on LiNbO3 Surface. Ukr. J. Phys. 2018, 62, 39.