(1)
Bolesta, I.; Vakiv, M.; Haiduchok, V.; Kolych, I.; Kushnir, A.; Rovetskyy, I.; Furgala, Y. Plasmon Absorption by Silver Nanoparticles on LiNbO3 Surface. UJP 2018, 62, 39.