(1)
Litvinov, V.; Okseniuk, I.; Shevchenko, D.; Koppe, V.; Bobkov, V.; Chornous, V. SIMS Study of the Surface of TiFe Hydride Forming Alloy. UJP 2018, 62, 195.