(1)
Yukhymchuk, V. O.; Valakh, M. Y.; Hreshchuk, O. M.; Havrylyuk, Y. O.; Yanchuk, I. B.; Yefanov, A. V.; Arif, R. N.; Rozhin, A. G.; Skoryk, M. A. Properties of Graphene Flakes Obtained by Treating Graphite With Ultrasound. Ukr. J. Phys. 2018, 62, 432.