(1)
Fedirchyk, I. I.; Nedybaliuk, O. A.; Chernyak, V. Y.; Demchina, V. P. Plasma-Liquid System With Reverse Vortex Flow for Plasma-Catalytic Reforming. Ukr. J. Phys. 2018, 62, 372.