(1)
Litvinov, V.; Okseniuk, I.; Shevchenko, D.; Bobkov, V. SIMS Study of the Surface of Lanthanum-Based Alloys. UJP 2018, 62, 845.