(1)
Neimash, V. B.; Goushcha, A. O.; Shepeliavyi, P. E.; Yukhymchuk, V. O.; Dan’ko, V. A.; Melnyk, V. V.; Kuzmich, A. G. Mechanism of Tin-Induced Crystallization in Amorphous Silicon. Ukr. J. Phys. 2018, 59, 1168.