(1)
Zabashta, Y. F.; Svechnikova, O. S.; Severylov, S. V. Dehydration Effect on the Internal Cell Pressure. Ukr. J. Phys. 2018, 59, 989.