(1)
Orlovskaya, S. G.; Kalinchak, V. V.; Shkoropado, M. S.; Karimova, F. F.; Chernyak, V. Y.; Vergun, O. Y. Investigation of the Burning of Paraffin Droplets. Ukr. J. Phys. 2018, 59, 396.