(1)
Kernazhitsky, L.; Shymanovska, V.; Gavrilko, T.; Naumov, V.; Fedorenko, L.; Kshnyakin, V.; Baran, J. Laser-Excited Excitonic Luminescence of Nanocrystalline TiO2 Powder. Ukr. J. Phys. 2018, 59, 246.