(1)
Vidil, A. Y.; Zavislyak, I. V.; Popov, M. O. Relaxation at Nonlinear Ferromagnetic Resonance. Ukr. J. Phys. 2018, 59, 141.