(1)
Kravchenko, V. M.; Rud, Y. P.; Buchatski, L. P.; Stepanenko, Y. Y.; Gryn, D. V.; Yashchuk, V. M. Spectroscopic Studies of Infectious Pancreatic Necrosis Virus, Its Major Capsid Protein, and RNA. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 120.