(1)
Neimash, V. B.; Poroshin, V. M.; Kabaldin, A. M.; Yukhymchuk, V. O.; Shepelyavyi, P. E.; Makara, V. A.; Larkin, S. Y. Microstructure of Thin Si–Sn Composite Films. Ukr. J. Phys. 2018, 58, 865.