(1)
Gorkavenko, V. M.; Rudenok, I. V.; Vilchynskiy, S. I. Generation of the Leptonic Asymmetry in the Sterile Neutrino Hadronic Decays. Ukr. J. Phys. 2018, 58, 811.