(1)
Kondovych, S. V.; Gomonay, H. V.; Loktev, V. M. Magnetic Dynamics of a Multiferroic With an Antiferromagnetic Layer. Ukr. J. Phys. 2018, 58, 586.