(1)
Shvets, V.; Kozytskiy, S. Thermodynamics of Metallic Helium. UJP 2018, 58, 458.