(1)
Neimash, V. B.; Kupianskyi, H. D.; Olkhovyk, I. V.; Styopkin, V. I.; Lytvynchuk, P. M.; Povarchuk, V. Y.; Roguts’kyi, I. S.; Furmanov, Y. A.; Titarenko, S. M. Formation of Silver Nanoparticles in PVA-PEG Hydrogel under Electron Irradiation. Ukr. J. Phys. 2019, 64, 41.