(1)
Bolesta, I. M.; Rovetskii, I. N.; Velgosh, S. R.; Rykhlyuk, S. V.; Karbovnyk, I. D.; Gloskovskaya, N. V. Morphology and Optical Properties of Nanostructures Formed in Non-Stoichiometric CdI2 Crystals. Ukr. J. Phys. 2018, 63, 816.