(1)
Romanenko, V. I.; Udovytska, O. G.; Khodakovsky, V. M.; Yatsenko, L. P. Atomic Momentum Diffusion in the Field of Counter-Propagating Stochastic Light Waves. Ukr. J. Phys. 2018, 63, 616.