(1)
Gomonai, G. M.; Shpenyk, O. B.; Maslyuk, V. T.; Zavilopulo, A. M. Volodymyr Mykhailovych Mazur (to 75th Anniversary of His Birthday). Ukr. J. Phys. 2018, 63, 573.