(1)
Myhal, V.; Derzhko, O. Wetting under Electromagnetic Resonance Irradiation. UJP 2018, 63, 150.