(1)
Kutsevol, N.; Naumenko, A.; Chumachenko, V.; Yeshchenko, O.; Harahuts, Y.; Pavlenko, V. Aggregation Processes in Hybrid Nanosystem Polymer/Nanosilver/Cisplatin. Ukr. J. Phys. 2018, 63, 513.