(1)
Tan’shyna, A. Lev Landau. Ukraine, Kharkiv, UPTI. UJP 2018, 63, 81-92.