[1]
Bondar, M., Goncharov, O., Dobrovolskyi, A., Manzhara, V., Poroshyn, V. and Tsiolko, V. 2022. In Memory of Ivan Makarovych Protsenko (1935–2022). Ukrainian Journal of Physics. 67, 6 (Oct. 2022), 468. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe67.6.468.