[1]
Normuradov, M., Khozhiev, S., Dovranov, K., Davranov, K., Davlatov, M. and Khollokov, F. 2023. Development of Technology for Obtaining Nanosized Heterostructured Films by Ion-Plasma Deposition. Ukrainian Journal of Physics. 68, 3 (May 2023), 210. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe68.3.210.