[1]
Brodyn М. 2022. V’yacheslav Mykolayovych Starkov (to the 70th Anniver-sary of His Birthday). Ukrainian Journal of Physics. 56, 6 (Feb. 2022), 601.