[1]
Dzhagan, V., Pirko, Y., Buziashvili, A., Plokhovska, S., Borova, M., Yemets, A., Mazur, N., Kapush, O. and Yukhymchuk, V. 2022. Two-Photon Exchange in Elastic Electron Scattering on Hadronic Systems. Ukrainian Journal of Physics. 67, 1 (Feb. 2022), 80. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe67.1.80.