[1]
Borisenko, O., Gorenstein, M., Gusynin, V., Zagorodny, A., Zasenko, V., Izotov, Y., Kukhtin, V., Lev, B., Loktev, V., Martynov, E., Pashitskii, E., Perepelytsya, S., Petrov, E., Ryabchenko, S., Sinyukov, Y., Sitenko, Y., Shelest, A. and Shul’ga, M. 2021. In Memory of Gennady Mykhailovych Zinovjev (18.04.1941–19.10.2021). Ukrainian Journal of Physics. 66, 11 (Nov. 2021), 1009. DOI:https://doi.org/10.15407/ujpe66.11.1009.